ЗАШТО ИЗАБРATИ ПРИВАТНУ ГИМНАЗИЈУ „СПОРТИУМ“

За све ученике који се поред школе активно баве спортом и који због својих обавеза не могу редовно да прате наставу, приватна спортска гимназија „СПОРТИУМ“ је у могућности да организује наставу прилагођену терминима тренинга и другим обавезама које су у вези са клубом у којем ученик тренира. Предност наше приватне гимназије је и у флексибилности у организацији рада прилагођеној посебним потребама ученика у настави – активним спортистима и ученицима који су оправдано дуже одсуствовали са наставе. Организујемо бројне ваннаставне активности које доприносе бољем раду и учењу, од посета позоришним представама до обилазака галерија и музеја. Учествујемо и дружимо се кроз разне спортско-забавне или хуманитарне активности.

Знање и образовање су трајна категорија и тај капитал појединцу нико не може одузети. Талентован, вредан и упоран млади спортиста када себе надогради тим вредностима постаје комплетна личност, спремна да се у животу ухвати у коштац са свим изазовима. Наша школа је прави избор за ученике и младе људе који желе да стекну савремено и перспективно образовање.

Свесни свих недостатака у систему образовања мисија нам је да унапредимо функционално знање свих наших ученика које се неће завршити само на теорији, већ ће бити применљиво у пракси. Код ученика развијамо стручне вештине које су засноване на преносивим вештинама, применљиве су на различите врсте послова што наше ученике сврстава у ред најквалитетнијих кадрова.

Како то постижемо? Оспособљавамо ученике да лако прихватају нове појмове и повезују са већ постојећим знањем и самим тим брзо решавају проблеме, а стечено знање кроз разне примере, практичне и мултимедијалне наставе, примењују на исправан и користан начин.

Располажемо тимом врхунских наставника који осим високе мотивације за рад, поседују и искуства на пољу педагогије и васпитања. Посебну пажњу посвећујемо мотивацији ученика и успешном превазилажењу свих препрека у савладавању наставних јединица. Подстичемо критичко мишљење, неговање радозналости и откривање талената наших ученика.

С обзиром да су одељења са оптимално малим бројем ученика, настава се изводи на нивоу менторског рада што значи да наставник прати темпо сваког ученика појединачно у савладавању наставног градива. Кроз овакав начин рада велики део градива се у потпуности савладава у школи, па самим тим ученицима остаје више  времена за ваннаставне активности.

Основна специфичност приватне спортске гимназије „СПОРТИУМ“ је прилагођен распоред наставе тренажно-такмичарском оптерећењу ученика, па школски дан, уместо од уобичајених 8,00, почиње у 11 сати. На тај начин је омогућено ученицима да обаве јутарње обавезе из свог тренажног програма и да стигну на наставу. Такође, велики одмор је продужен како би имали довољно времена за одговарајући ручак, с обзиром да је правилна исхрана спортиста подједнако важна као и тренажни процес. Школски дан се завршава најкасније у 16.40, те ученицима остаје довољно времена за одмор и поподневне тренажне активности.

Оваквим приступом и организацијом наставе смо јединствени на нашим просторима и једина смо средњошколска образовна установа која настоји да перспективним спортистима створи одговарајуће услове, како би истовремено могли редовно да похађају наставу и у потпуности остану у тренажно-такмичарском програму.

Наставни план и програм најбоље и најбрже се савладава уз квалитетна учила. Зато смо обезбедили учионице које су модерно опремљене и садрже интерактивне табле и видео бимове. То омогућава мултимедијални приступ настави што доказано даје неупоредиво боље резултате приликом учења. Лакше савладавање градива се постиже кроз визуелно памћење, а наставне јединице које се обрађују уз овако модерна учила су неупоредиво динамичније и интересантније за ученике.

Такође, ученицима је на располагању савремено опремљен рачунарски кабинет и библиотека. Све школске просторије су покривене бежичним интернетом, имају видео надзор, што доприноси и безбедности ученика, а сви наши ученици су и осигурани од последица несрећног случаја (незгоде).

Приватна спортска гимназија „СПОРТИУМ“ налази се у склопу Факултета за спорт Универзитета „УНИОН – Никола Тесла“, чиме смо на једном месту објединили средњошколско и факултетско образовање. Факултет за спорт на Новом Београду је замишљен као природан наставак средњег образовања стеченог у нашој приватнопј гимназији, а матуранти имају директну проходност ка неком од студијских програма Факултета за спорт.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја акредитовало је три основна студијска програма – Тренер у спорту, Менаџмент у спорту и Спортско новинарство.

Студије на сваком од ових студијских програма трају четири године, чијим окончањем студент остварује 240 ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) и академско звање дипломирани (Bachelor with Honours). Основне академске студије су у потпуности усаглашене са високошколским системима Европе и Болоњском декларацијом.